AC bashkëpunon me partnerët në rrethe për kryerjen e veprimeve doganore në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Shqipërisë.
AC ofron zgjedhje të larmishme të shërbimeve standarte dhe të atyre suplementare. Këtu përfshihen:

  • Zhdoganim Importi dhe Eksporti.
  • Zhdoganim i dërgesave me vlerë të lartë.
  • Autorizim paraprak.
  • Përgatitje e dokumentave doganore.
  • Zhdoganim i mallrave me më tepër se një bis (me shumë artikuj).
  • Magazinim doganor.
  • Kalim i dokumentacionit tek një agjensi tjetër doganore.
  • Modifikim pas-doganor.
  • Këshilla mbi tarifat doganore.
  • Këshilla mbi klasifikimin e përmbajtjes.
  • Shërbime tranzit.
  • Shërbim për Pagesat Doganore (email).