Shërbim Postar Ekspres
me kundër-pagesë

AC garanton komoditet, shpërndarje të shpejtë të dergesës, arkëtim
të pagesës në kohe reale dhe siguri të mallit tuaj.

Shërbim Postar Ekspres
me pagesë-marrësi