PROCEDURE PER ZGJIDHJEN E MOSMARREVESHJEVE

UNITED TRANSPORT SHPK

Te gjitha pretendimet kunder United Transport duhet te lajmerohen me shkrim po sa eshte e praktikueshme ne menyre te arsyeshme dhe ne çdo rast brenda 30 ditesh te marrjes te mallit ne rastin e demtimit (duke perfshire humbje te pjesshme te nje dergese) dhe ne rastin e vonesave brenda 30 ditesh qe mallrat vendosen ne dispozicion te personit qe ka te drejten e shperndarjes dhe ne rastin e humbjes brenda 60 ditesh qe mallrat i jane besuar United Transport per transport.

Brenda afatit 30 ditor United Transport eshte e detyruar ti ktheje nje pergjigje per ankesen e ngritur klientit perkates kundrejt sherbimit postar. Ne rast se ankuesi nuk eshte dakort me pergjigjen e United Transport, ai ka te drejte ti drejtohet me nje ankese AKEP brenda nje afati 15-ditor.

Veç kesaj, gjithe pretendimet kunder United Transport ne lidhje me çdo sherbim postar do te parashkruhen dhe mbyllen me skadimin e kohes, veç nese masa ligjore jane nisur dhe nje shenim i shkruar i tyre i eshte dhene United Transport brenda tete muajsh pas shperndarjes te mallrave ne fjale ose ne rastin e mos-shperndarjes, brenda tete muajsh nga data e planifikuar per shperndarje.

Ky kusht nuk do te ndikoje çdo te drejte qe derguesi mund te kete nen Rregullat e Konventes ose ligje te tjera kombetare te detyrueshme.