• Operator/e: 2 vende pune
 • Arkëtar/e: 1 vend pune
 • Postierë: 10 vende të lira pune në regjionet:
  1. Prishtinë x 2 postierë
  2. Prizren x 2 postierë
  3. Pejë x 2 postierë
  4. Ferizaj x 2 postierë
  5. Gjilan x 2 postierë

Për pozitat 1 dhe 2 kandidatët duhen të kenë të përfunduar shkollimin e lartë Fakulteti Ekonomik, Banka&Financa, Administrim Biznesi, etj. Të kenë përvojë pune së paku 2 vite.

Për pozitën nr.3 Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme, të posedojë patentë shoferi kategoria B përvojë pune së paku 1 vit si shoferë/ agjent shitjesh etj.

Të gjithë kandidatët, të cilët plotësojnë kushtet për pozitat e lartë cekura mund të dërgojnë CV (dokumentet) e tyre në adresën elektronike [email protected] ose në adresën zona industriale Prishtinë F.Kosovë mbrapa ETC-së te zyret e Albanian Courier Kosova shpk.
Dokumentacionet që duhet te dergohen via e-mail ose ne zyrat e Albanian Courier Kosova shpk:

 1. CV- Curriculum Vitae
 2. Leternjoftimi ID kartela (kopje ose te skanuara valide)
 3. Patente shoferi kategoria B (kopje ose te skanuara valide)
 4. Certifikaten nga gjykata qe nuk jeni nen hetime (jo me e vjeter se 6 muaj)
 5. Vertetim mbi te kaluaren kriminale nga Stacioni Policor (jo me e vjeter se 6 muaj)
 6. Formulari i plotesuar te cilin mund ta shkarkoni <Këtu>

Për info tjera mund të kontaktoni në numrin e telefonit +383 44 810 071 ose në e-mail adresën [email protected]