Kriteret për Operator/e & Arkëtar/e:

 • Të kenë të përfunduar shkollimin e lartë Fakulteti Ekonomik, Banka&Financa, Administrim Biznesi, etj.
 • Të kenë përvojë pune së paku 2 vite.

Kriteret për Postierë:

 • Të kenë të përfunduar shkollën e mesme.
 • Të posedojë patentë shoferi kategoria B.
 • Përvojë pune së paku 1 vit si shoferë/ agjent shitjesh etj.

Dokumentacionet që duhet te dergohen:

 1. CV- Curriculum Vitae
 2. Leternjoftimi ID kartela (kopje ose te skanuara valide)
 3. Patente shoferi kategoria B (kopje ose te skanuara valide)
 4. Certifikaten nga gjykata qe nuk jeni nen hetime (jo me e vjeter se 6 muaj)
 5. Vertetim mbi te kaluaren kriminale nga Stacioni Policor (jo me e vjeter se 6 muaj)
 6. Formulari i plotësuar të cilin mund ta shkarkoni <këtu>

Ju mund të aplikoni nëpërmjet formës së mëposhtme:  Kriteret për Operator/e & Arkëtar/e:

  • Të kenë të përfunduar shkollimin e lartë Fakulteti Ekonomik, Banka&Financa, Administrim Biznesi, etj.
  • Të kenë përvojë pune së paku 2 vite.

  Kriteret për Postierë:

  • Të kenë të përfunduar shkollën e mesme.
  • Të posedojë patentë shoferi kategoria B.
  • Përvojë pune së paku 1 vit si shoferë/ agjent shitjesh etj.

  Dokumentacionet që duhet te dergohen:

  1. CV- Curriculum Vitae
  2. Leternjoftimi ID kartela (kopje ose te skanuara valide)
  3. Patente shoferi kategoria B (kopje ose te skanuara valide)
  4. Certifikaten nga gjykata qe nuk jeni nen hetime (jo me e vjeter se 6 muaj)
  5. Vertetim mbi te kaluaren kriminale nga Stacioni Policor (jo me e vjeter se 6 muaj)
  6. Formulari i plotësuar të cilin mund ta shkarkoni <këtu>