Kriteret qe duhet te plotesojne kandidatet:

  • Të ketë mbaruar të paktën shkollën e mesme. 

  • Të ketë dy vjet experiencë në shërbimin Korrier ose në shërbime të ngjashme. 
  • Duhet të jetë i kujdesshëm edhe i përgjegjshëm në realizimin e detyave me cilësi dhe në kohë.

  • Duhet të jetë i komunikueshëm në punën në grup

  • Duhet të gëzojë shëndet të mirë dhe të jetë i aftë të përballojë realizimin e detyrave brenda afateve kohore të kërkuara.

Ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme: